Лични данни

Скъпи Венери,

Шейл трейдинг ЕООД уважава личното пространство на всеки свой потребител и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Поради това Шейл трейдинг ЕООД се ангажира със защитата на всички лични данни, които са й предоставени от потребителите. Личните данни се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. Шейл трейдинг ЕООД , в качеството си на администратор на лични данни, представя принципите, които формират нейната политика за защита на личните данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Шейл трейдинг ЕООД е регистриран администратор на личните данни с идентификационен номер 423875, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

Наименование: „Шейл трейдинг“ ЕООД

 1. Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.Гоце Делчев 26
 2. Адрес за упражняване на дейността: гр. Стара Загора, ул.Гоце Делчев 26
 3. Данни за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул.Гоце Делчев 26, Email: office@venera-plus.com , тел: 0898562390
 4. Вписване в търговски регистър при Агенция по вписванията: ЕИК 204213147

Обработка на личните данни е свързана със следните цели:

-Пазаруване онлайн на продукти от www.venera-plus.com

Създаването на акаунт чрез регистрация на www.venera-plus.com позволява на Потребителите да пазаруват лесно, удобно и приятно, да следят статуса на поръчките си, както и да съхраняват информация за желаните от тях продукти при максимална защита на въведените от тях лични данни. Всеки Потребител притежава уникален е-mail и парола, с които само той има достъп до своя профил и въведените в него данни.

Ще обработваме следните категории лични данни:

* информация за контакт, например име, адрес или офис на куриерска фирма, имейл и телефонен номер
* информация за поръчките

* Ако имате профил в www.venera-plus.com– номер на профил 
* история на пазаруването

Достъп до Вашите лични данни:

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за доставката на Вашата поръчка. Това са куриерски фирми.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Достъп и корекция на лични данни:

Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Информацията се обновява незабавно.

Съгласно ЗЗЛД, Потребителите на www.venera-plus.com имат право на достъп до отнасящи се за тях лични данни (чл. 26, ал. 1).

Вие можете да промените или изтриете вашите лични данни по всяко време чрез http://www.venera-plus.com/lichni-danni

17.05.2018

Условия за ползване

 1. Използването на сайта www.venera-plus.com автоматично означава, че посетителят се съгласява и приема условията, изложени по-долу.
 2. www.venera-plus.com си запазва правото да променя дизайна на уеб сайта и неговите елементи във всеки един момент, без да се задължава да уведомява за това своите потребители. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение.
 3. Шейл трейдинг ЕООД притежава правата върху целия уеб сайт www.venera-plus.com., снимков материал, съдържание, модели и всички негови елементи. При копиране или използване на елементи от уеб сайта без разрешение от наша страна, нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за авторско право и сродните му права.
 4. Всички идеи, предложения и др. подобни, изпратени доброволно от наш потребител, стават автоматично наша собственост и не бихме дължали обезщетение или каквато и да е друга форма на компенсация за ползването им.
 5. Характеристиките на продуктите в нашия уеб сайт (цвят, състав, материя, размери) са базирани на характеристики предоставени ни от съответните доставчици. Изменение в цветовата гама е възможна вследствие на различните настройки на мониторите, а разминаване в информацията относно състав, материя и посочените приблизителни размерни таблици е възможно поради вариация на информацията от страна на доставчиците. В последния случай преди доставка на съответната поръчка доставчикът се задължава да уведоми потребителя за това и да изпълни същата след потвърждение на поръчката от страна на потребителя.
 6. Извършена покупка задължава клиента да заплати крайната цена на поръчката по един от следните начини:
  – при доставка, на куриера
  – предварително, в случаи на плащане по банков път, чрез е-Pay или Paypal.
 7. Върнати от клиента пратки, с наложен платеж, не се приемат.
 8. За въпроси, неуредени в тази част, се прилага българското законодателство.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  www.venera-plus.com

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия (ОУ) за продажба регулират отношенията между: “Шейл трейдинг” ЕООД с ЕИК 204213147, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.Гоце Делчев 26, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (ПРОДАВАЧ), от една страна и от друга страна клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин “ www.venera-plus.com,наричан по-долу “ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

Наименование на Доставчика: „Шейл трейдинг“ ЕООД

 1. Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.Гоце Делчев 26
 2. Адрес за упражняване на дейността: гр. Стара Загора, ул.Гоце Делчев 26
 3. Данни за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул.Гоце Делчев 26, Email: office@venera-plus.com , тел: 0898562390;
 4. Вписване в търговски регистър при Агенция по вписванията: ЕИК 204213147;
 5. Идентификационен номер в електронен регистър на администратори на лични данни при Комисия за защита на лични данни……..: ;
 6. Надзорни органи:
  • • Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;
  • • Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по смисъла на настоящия договор e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.venera-plus.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.

Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.venera-plus.com или друго средство за комуникация от разстояние.

 1. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
 2. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
 3. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
 4. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6.

 1. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7.

 1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
 2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
 3. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
 5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 6. В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8.

 1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
 2. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
 3. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
 4. Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
 5. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
 6. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9.

 1. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 2. Договорът се сключва на български език.
 3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес
 4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
 5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
 7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
 8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 6. Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА във всички списъци със стоки и профила на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора:

 1. На предназначена за тази цел страница от сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА със заглавие: „Доставка и плащане”, намиращ се в долната част на всяка страница от сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
 2. В описа на поръчката, представен на крайната стъпка в процеса на сключване на договор за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и от информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.
(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА на ОНЛАЙН МАГАЗИНА преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(7) ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки плюс стойността на разходите по доставката.

Чл. 13.

Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 14.

 1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
 2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
  • – за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
  • – за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
  • – за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
 1. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
 2. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
 3. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15.

 1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
 2. В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
 4. В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
 5. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Реализирайки покупко-продажба от ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДОСТАВЧИКА, независимо дали директно чрез сайта или чрез използването на друг канал за комуникация (телефон, имейл, скайп и дн.) се счита, че Потребителят е разполагал с предоставена от ДОСТАВЧИКА информацията, съгласно изискванията на чл. 51 от Закона за защита на потребителите.
(3) При сключване на договор за покупко-продажба, преди доставка на стоката ДОСТАВЧИКЪТ изпраща имейл на Потребителя с включена пълната информация съгласно изискванията на чл. 54 от Закона за защита на потребителите. С приемане на изпратените от ДОСТАВЧИКА съгласно сключения договор за покупко-продажба стоки, Потребителят удостоверява, че предварително е получил в писмен вид от ДОСТАВЧИКА и разполага с информацията съгласно чл. 54 от Закона за защита на потребителите.
(4) Чрез кликване на бутон: „ПОРЪЧАЙ” в ОНЛАЙН МАГАЗНА НА ДОСТАВЧИКА или извършването на покупко-продажба чрез друг канал за комуникация с ДОСТАВЧИКА се счита, че същият получава съгласие от Потребителя за сключване на договор за покупко-продажба, както и съгласие за изпълнението му.

VII.    НЕКОРЕКТНИ КЛИЕНТИ

Чл. 17 ДОСТАВЧИКЪТ има право да третира ПОЛЗВАТЕЛИ като НЕКОРЕКТНИ в случаите, когато:
(1) е налице безпричинен отказ от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ да получи изпратените от ДОСТАВЧИКА по сключения договор за покупко-продажба стоки; това не касае правото на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от сключения с ДОСТАВЧИКА договор и да върне получените по изпълнението му стоки;
(2) е налице неспазване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на общите условия на ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
(3) е установено некоректно отношение към ДОСТАВЧИКА, от страна на Потребителя;
(4) са установени системни злоупотреби от Потребителя, спрямо ДОСТАВЧИКА;

VIII.   ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право по всяко време да променя цените, сроковете и условия, касаещи покупко-продажбата. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на реализиране на покупко-продажбата или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Всички промени са в рамките на действащото в момента законодателство на Република България.
Чл. 20. Приема се, че посоченият от ПОЛЗВАТЕЛЯ имейл при регистрацията му или реализирането на покупко-продажба без регистрация, е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е официално информиран със съдържанието й.
Чл. 21. Снимките, с които се представят стоките в ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДОСТАВЧИКА, представят възможно най-точно цветовете им. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите, дисплеите, компютърните системи и техническите устройсва, използвани за достъп до ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 22. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ не носи отговорност за разлика в рамките на допустимото между цвета, с който е представен продуктът на снимката, и този на реално доставения съгласно сключения договор за покупко-продажба, както и такава в цвета на един и същи артикул, произведен в различни периоди от време, дължаща се на различия в нюанса на цвета, на доставени нови партиди за изчепрани платове и прежди при производителя на конкретната стока.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23.

 1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
 2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.venera-plus.com

Чл. 24.

 1. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
 2. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“.
 3. IX. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

чл. 25.

 1. С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло., и декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на „Шейл трейдинг“ ЕООД

 1. ;

всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от „Шейл трейдинг“ ЕООД

  1. ;
  2. цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;
  3. начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите;
  4. правото на потребителя да се откаже от услугите;
  5. периода, за който цената на услугите е в сила;
  6. условията за ползване на услугите;
  7. условията и срока на гаранцията;

информация за контакт с „Шейл трейдинг“ ЕООД

  1. , включително по телефон и електронна поща;
  2. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
  3. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 1. Ползвателят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и с условията на плащания за доставката на продуктите.
 2. Ползвателят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • 3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • 4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • 5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • 6. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • 7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 25. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 26. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.venera-plus.com

Доставка

• Доставките се извършват от куриерска фирма Еконт.
• Доставката на вашите поръчки става в рамките на 3-4 работни дни, в зависимост от натовареността, разбира се може и за по-кратко време.

При поръчки със специални условия (специален размер или модел) ще се зачита срокът уточнен в поръчката.

• Цената на доставката е съгласно тарифите на куриерската фирма – около 8 лв. до адрес и около 6 лв. до офис на Еконт. 
За поръчки над 100 лв. доставката е безплатна до офис на Еконт. В този случай ако при преглед на пратката в офис на Еконт или след плащане на пратката се върнат продукти без замяна и поръчката вече е под 100лв, доставката е за сметка на клента. В случаите, когато поръчката съдържа намалени артикули, не се възползва от безплатна доставка за поръчки над 100лв.
• За Ваше удобство имате възможност на избор – дали да получите закупените от Вас продукти на адрес или в офис на Еконт.
• За ваше спокойствие всички наши пратки са с включена опция „преглед и тест преди плащане“!
• Отварянето на пратката трябва да се извършва в присъствието на куриера и ако при проверката не отговаря на поръчката, се връща на него. 
• Цените са в български левове и с добавен ДДС.
• Разплащането става с наложен платеж – при получаване на пратката.

Пожелаваме Ви приятно пазаруване и много усмивки!

Как да поръчам?

На www.venera-plus.com можете да поръчате като: 

1. Използвате нашия електронен магазин – добавяте избрания от вас продукт в кошницата, въвеждате вашите данни, като може да сте регистриран потребител или нерегистриран. 
Потвърждавате поръчката.

2. По телефона – можете да поръчате избраните от вас продукти или да ни попитате за всичко, което ви интересува.

Ние с удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси.

Контакти:
телефон: 0898 562 390
email: office@venera-plus.com

Работно време: 10:00-18:00ч.

Условия за връщане на закупена стока

В случай, че по някаква причина желаете да върнете получен продукт закупен от нас, можете да се възползвате от това Ваше право в рамките на  14 /четиринадесет/ календарни дни от датата на покупката. Пратката се връща в посочения в товарителницата офис на Еконт, като връщането е за Ваша сметка. Пратката е без наложен платеж. Сумата по възстановяването се изпраща като банков превод в рамките на 14 календарни дни.

Задължително условие е закупените стоки да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани.

Моля свържете се с нас за уточняване на детайлите по връщането.